•  

Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a poučenie o spracúvaní osobných údajov

Uchádzač o zamestnanie udeľuje spoločnosti TECHNOMONT s.r.o., Stanča, IČO: 36 209 813, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka č. 12807/V svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely výberových konaní na voľné pracovné pozície. Súhlas je poskytnutý na dobu tri roky od jeho poskytnutia. Poskytnutie osobných údajov na uvedené účely je podmienkou pre zaradenie do výberového konania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať, pričom odvolanie nemá spätné účinky.

Informácie o spracúvaní osobných údajov

 • Prevádzkovateľom je spoločnosť TECHNOMONT s.r.o., Stanča, IČO: 36 205 813, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka č. 12807/V.
 • Zodpovednou osobou spoločnosti TECHNOMONT s.r.o., Stanča je generálny riaditeľ spoločnosti, adresa na doručovanie písomností je TECHNOMONT s.r.o., Stanča, Učňovská 6,    040 15, Košice- Šaca elektronická adresa je: praca.technomontsro@gmail.com.
 • Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je realizácia výberových konaní na voľné pracovné pozície. Právnym základom spracúvania osobných údajov je vytvorenie predzmluvných vzťahov na základe žiadosti uchádzača o zamestnanie – dotknutej osoby a súhlas dotknutej osoby v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov na ochranu osobných údajov platných v Slovenskej republike.
 • Dotknutými osobami sú najmä: uchádzači o zamestnanie u prevádzkovateľa.
 • Zoznam spracúvaných osobných údajov dotknutej osoby je vymedzený nasledovným rozsahom: meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, údaje o vzdelaní, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, zamestnanie, pohlavie.
 • Doba uchovávania osobných údajov: po dobu platnosti súhlasu na ich spracúvanie pre účely výberových konaní na voľné pracovné pozície.
 • Príjemcovia osobných údajov: TECHNOMONT s.r.o., Stanča, L. Novomeského 1, 040 01 Košice.
 • Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním jej osobných údajov tieto práva voči TECHNOMONT s.r.o., Stanča
  • Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom spolu s informáciami uvedenými v tomto poučení.
  • Právo na to, aby ktorýkoľvek prevádzkovateľ opravil jej nesprávne osobné údaje a aby doplnil jej neúplné osobné údaje.
  • Právo na vymazanie (zabudnutie) jej osobných údajov, ak tieto už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali.
  • Právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jej osobných údajov, ak:
   • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia overovania ich správnosti,
   • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
   • ak prevádzkovateľ nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.
  • Právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, a tiež právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.
  • Právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov prevádzkovateľom.
  • Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov zo strany prevádzkovateľa, ktoré sa jej týka, je v rozpore s právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.
  • Právo namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia budú mať zamestnanci prevádzkovateľa. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote do 30 dní od prijatia žiadosti.
  • Právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.
  • Ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne prístupných zdrojov.
  • Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, môže uplatniť osoba blízka.
  • Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo
  • písomne na adrese sídla prevádzkovateľa alebo na elektronickej adrese praca.technomontsro@gmail.com.
  • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je poisťovňa povinná odovzdať dotknutej osobe.
 • Osobné údaje nebudú zverejnené.
 • Prevádzkovatelia neuskutočnia prenos osobných údajov do tretích krajín.